Galkin, Ivan Stepanovich 1964

Galkin, Ivan Stepanovich. 1964. Istoritsheskaja grammatika marijskogo jazyka.

@book{galkinistoritsheskaja1964,
  address = {Joshkar-Ola},
  author  = {Galkin, Ivan Stepanovich},
  title   = {Istoritsheskaja grammatika marijskogo jazyka},
  year    = {1964}
}